Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2019 av den 11 april 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2019/1231]