Υπόθεση C-291/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 30 Ιουνίου 2020 — XQ κατά Deutsche Lufthansa AG