Komission ilmoitus – Ohjeasiakirja – Todiste liitteessä B lueteltujen elävien eläinten laillisesta hankkimisesta ja tarvittava asiakirjanäyttö