NUOMONĖ Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (COM(2015) 0615- C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) Nuomonės referentė: Rosa Estaràs Ferragut