ADVIES van de Commissie constitutionele zaken aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) Rapporteur voor advies. Mercedes Bresso