Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/447 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera kriterier för fastställande av arrangemang för att på lämpligt sätt minska motpartskreditrisken i samband med säkerställda obligationer och värdepapperiseringar och om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205 och (EU) 2016/1178 (Text av betydelse för EES)