Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/447 van de Commissie van 16 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot specificering van de criteria om te bepalen welke regelingen op toereikende wijze tegenpartijkredietrisico limiteren in verband met gedekte obligaties en securitisaties, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205 en (EU) 2016/1178 (Voor de EER relevante tekst)