Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 оd 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za određivanje kriterija za utvrđivanje aranžmana za primjereno smanjenje kreditnog rizika druge ugovorne strane u vezi s pokrivenim obveznicama i sekuritizacijama te o izmjeni delegiranih uredaba (EU) 2015/2205 i (EU) 2016/1178 (Tekst značajan za EGP)