Делегиран регламент (ЕС) 2020/447 на Комисията от 16 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критериите за установяване на това кои договорености адекватно редуцират кредитния риск от контрагента при покритите облигации и секюритизациите, и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205 и (ЕС) 2016/1178 (текст от значение за ЕИП)