Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8927 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) (Text s významom pre EHP)