Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) (Текст от значение за ЕИП.)