Sprostowanie zaproszenia do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 (Decyzja Komisji (C(2017) 2109)) (Dz.U. C 123 z 20.4.2017)