Kvietimo teikti paraiškas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros srities finansinės paramos skyrimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2014–2020 m. daugiametę darbo programą (Komisijos sprendimas C(2017) 2109) klaidų ištaisymas (OL C 123, 2017 4 20)