Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 100, 2011m