Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9216 — Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Mobilots Corporation) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)