Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014 , για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ