2018 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1647, kuriuo leidžiama pateikti rinkai kiaušinių membranų hidrolizatą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (Tekstas svarbus EEE.)