Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9186 — The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Текст от значение за ЕИП.)