Komission asetus (EU) 2021/155, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hiilitetrakloridin, klorotaloniilin, klooriprofaamin, dimetoaatin, etoprofossin, fenamidonin, metiokarbin, ometoaatin, propikonatsolin ja pymetrotsiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)