Υπόθεση C-601/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) στις 18 Οκτωβρίου 2017 — Dirk Harms κ.λπ. κατά Vueling Airlines SA