Kommissionens genomförandebeslut av den 21 januari 2019 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om godkännande av en ändring som inte är en mindre ändring av en produktspecifikation enligt artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 avseende namnet ”Pruneaux d’Agen”/”Pruneaux d’Agen mi-cuits” (SGB)