Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 januari 2019 tot bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad voor de naam „Pruneaux d’Agen”/„Pruneaux d’Agen mi-cuits” (BGA)