Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklassa tarkoitetun tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä nimityksen ”Pruneaux d’Agen”/”Pruneaux d’Agen mi-cuits” (SMM) osalta