Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1935 2019 m. gegužės 13 d. kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais pritaikomos draudimo ir perdraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir finansinio pajėgumo bazinės eurais išreikštos sumos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 (Tekstas svarbus EEE)