Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/442 (2018. gada 12. decembris), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas (Dokuments attiecas uz EEZ.)