Υπόθεση T-266/19: Προσφυγή της 20ής Απριλίου 2019 — gastivo portal κατά EUIPO — La Fourchette (Αναπαράσταση πιρουνιού σε πράσινο φόντο)