Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. april 1992 i sag C-94/91, Hans-Otto Wagner GmbH mod Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administratif de Paris) (Beregning af eksportrestitutioner)