Palātas veiktās ES aģentūru un citu struktūru ikgadējās revīzijas rezultātu kopsavilkums attiecībā uz 2015. finanšu gadu