NUOMONĖ Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) Nuomonės referentė: Pilar Ayuso