EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 131/2001 (2001. gada 23. novembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi)