2019 m. gruodžio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 310/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2020/328]