Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/2035 (2018. gada 18. oktobris), ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021. gadā