2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1608, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatoma metodika, skirta pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms nustatyti ir pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų pakategorėms apibrėžti, iš dalies pakeičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1222/2014 (Tekstas svarbus EEE) C/2016/2815