Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8921 – Onex/Vista/Severin Topco) (Text s významom pre EHP)