NUOMONĖ Biudžeto komiteto pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) Nuomonės referentas: Bernd Kölmel