Mål C-407/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Višje sodišče v Mariboru — Slovenien) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar mot Addiko Bank d.d. (Begäran om förhandsavgörande — Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal — Direktiv 93/13/EEG — Verkställighet av en hypotekarisk fordran — Direkt verkställbar notariehandling — Domstolsprövning av oskäliga avtalsvillkor — Uppskov med verkställigheten — Den domstol som tagit emot begäran om verkställighet saknar behörighet — Konsumentskydd — Effektivitetsprincipen — Konform tolkning)