Vec C-407/18: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. júna 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru — Slovinsko) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Smernica 93/13/EHS — Exekučné konanie týkajúce sa pohľadávky z hypotéky — Priamo vykonateľná notárska zápisnica — Súdne preskúmanie nekalých podmienok — Odklad exekúcie — Nedostatok právomoci sudcu rozhodujúceho o návrhu na nariadenie exekúcie — Ochrana spotrebiteľa — Zásada efektivity — Konformný výklad)