Kohtuasi C-407/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (Višje sodišče v Mariboru eelotsusetaotlus — Sloveenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar versus Addiko Bank d.d (Eelotsusetaotlus — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Direktiiv 93/13/EMÜ — Hüpoteeklaenude sundtäitmise menetlus — Kohesele täitmisele pööratav notariaalakt — Ebaõiglaste tingimuste kohtulik kontroll — Sundtäitmise peatamine — Kohtu, kellele on esitatud sundtäitmise avaldus, pädevuse puudumine — Tarbijakaitse — Tõhususe põhimõte — Kooskõlaline tõlgendamine)