2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37), klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 327, 2019 m. gruodžio 17 d.)