Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2155 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2019/37) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327 της 17ης Δεκεμβρίου 2019)