Υπόθεση C-526/18: Διάταξη του προέδρου του έκτου τμήματος του Δικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 [αίτηση του Förvaltningsrätten i Göteborg (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — AA κατά Migrationsverket