KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2021 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, 4 straipsnį