Covid-19-epidemia (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/267, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, covid-19-kriisin jatkumisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä, tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla sekä tiettyjen asetuksessa (EU) 2020/698 tarkoitettujen ajanjaksojen pidentämisestä (EUVL L 60, 22.2.2021, s. 1.)) 2021/C 76 I/06