Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 89, 2021. gada 16. marts)