Mål T-447/10: Tribunalens dom av den 17 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot domstolen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av tjänster avseende underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer — Beslut genom vilket sökandens anbud förkastas och en annan anbudsgivare tilldelas kontrakt — Urvalskriterier — Tilldelningskriterier — Motiveringsskyldighet — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)