2013/434/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2013 , που εξουσιοδοτεί ορισμένα κράτη μέλη να κυρώσουν ή να προσχωρήσουν στο πρωτόκολλο το οποίο τροποποιεί τη σύμβαση της Βιέννης, της 21ης Μαΐου 1963 , σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να προβούν σε δήλωση σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών εσωτερικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου