Komisijos direktyva 2007/54/EB 2007 m. rugpjūčio 29 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB nuostatas, susijusias su kosmetikos gaminiais, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga (Tekstas svarbus EEE)