2013/195/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. aprila 2013 o določitvi praktične ureditve, enotnih formatov in metodologije za inventar radijskega spektra, vzpostavljenega s Sklepom št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2235) Besedilo velja za EGP