2013/195/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. określająca praktyczne warunki, jednolite formaty i metodę w odniesieniu do wykazu dotyczącego widma radiowego ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2235) Tekst mający znaczenie dla EOG