2013/195/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013 , monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU edellytettyyn radiotaajuuskartoitukseen liittyvien käytännön menettelytapojen, yhdenmukaisten mallien ja menetelmien määrittelemisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2235) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti